DSC_1217.jpg
סיכום העשור הראשון

קרן שח"ף היא שותפות פילנתרופית ייחודית שהוקמה בשנת 2010. חברים בה קרנות, ארגונים ותורמים פרטיים מהארץ ומהעולם אשר חברו יחד במטרה לצמצם פערים ואי שיוויון בחברה הישראלית באמצעות תמיכה בקהילות הצעירים המשימתיות. השותפים בקרן משקיעים את כספם במשותף וחברים בדירקטוריון הקרן. חברי הדירקטוריון מובילים אסטרטגיה לתמיכה בהתפתחות תנועת הקהילות המשימתיות באמצעות חלוקת מענקים, ליווי והדרכה ורתימת שותפים מהשלטון המקומי וממשרדי הממשלה. 

ייעוד הקרן: קרן שח"ף תקדם פיתוח וביסוס קהילות משימתיות, המובילות לשיפור באיכות החיים, חיזוק החוסן הקהילתי ועידוד המעורבות האזרחית, כחלק מהמארג השכונתי והיישובי וקידום שותפויות רב מגזריות.

הקרן פועלת לקידום המטרות הבאות:

  1. חיזוק הגיוון החברתי בתנועת הקהילות - קידום ופיתוח קהילות משימתיות וחיזוק רשתות משימתיות במטרה לקדם תנועה מגוונת.

  2. מעורבות אזרחית לחיזוק דמוקרטיה, צדק ושיוויון - תמיכה בפעילות של קהילות ורשתות משימתיות לקידום אזרחות פעילה ברמה המקומית והארצית, תוך בניית קואליציות ושותפויות, פיתוח מודלים כלכליים וחברתיים.

  3. קהילתיות והתחדשות בשכונות - פיתוח קהילתיות- שכונתיות, פיתוח מודלים להתחדשות של שכונות במטרה לחזק את איכות החיים בפריפריה הגיאו- חברתית.

  4. קרן שח"ף מלווה את התפתחות תופעת הקהילות במחקרי הערכה, עורכת ימי עיון וכנסים ופועלת להעלאת מודעות ציבורית לתנועה זו של חלוציות חברתית. 

תנועה ארצית של קהילות משימתיות לקידום חברה שוויונית וצודקת

בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל