top of page

מחקרים

קידום תהליכי התחדשות עירונית חברתית בשכונות שיקום שכונות באמצעות קהילות צעירים משימתיות
חן ליפשיץ, 2020
הקהילות המשימתיות ואופני השפעתן
סיון בוכלצב, 2022
דוח מחקר- מרכזי צעירים יזמי קהילות
קרן דביר, 2020
דוח מחקר - מובילי קהילות בני מקום שליד מרכזי צעירים
קרן דביר, 2020
קידום תהליכי התחדשות עירונית חברתית בשכונות שיקום שכונות באמצעות קהילות צעירים משימתיות
חן ליפשיץ, 2020
דוח משולב - קהילות צעירים בני מקום שליד מרכזי צעירים
סיון בוכלצב, 2022
בחינת מידת המעורבות האזרחית בקרב חברי קהילות
ד"ר אביבה זובידה זלצר, 2019
דוח מחקר - מובילי קהילות בני מקום שליד מרכזי צעירים
דוח מחקר - מרכזי צעירים יזמי קהילות
מחקר הערכה - תוכנית ארגונים יזמי קהילות
 
תובנות, 2018
השפעת ארגון תוצרת הארץ והקהילות המשימתיות בעיר לוד
דו-עת, 2019
בעקבות התערבותן של קהילות בבתי ספר יסודיים- מקרה בוחן
מכון סאלד, 2016
התחדשות שכונת הדר בחיפה
מכון דו-עת, 2016
מחקר הערכה - תוכנית ארגונים יזמי קהילות
 
תובנות, 2018
מיפוי פעילות קהילות משימתיות
מכון סאלד, 2016
מערך מדדי מפתח להערכת קהילות משימתיות
קרן דביר, 2015
מודל להערכה בארגונים פילנתרופים - במגזר השלישי
ד"ר חיה ג'משי וקרן דביר, 2016
המשגת התפיסה הקהילתית בקרב קהילות משימתיות
ד"ר ארנה שמר, 2013
bottom of page