top of page
חברה משותפת.jpeg
חברה משותפת

בשנים האחרונות, נוצרה אווירה של מאבק על אופיין של השכונות המעורבות וצביונן. במסגרת המאבק יש מחלוקות רבות בנוגע למבני ציבור בשכונה, גני ילדים, בתי ספר וקיום אירועים בחגים ושבתות במרחב הציבורי בשכונה. מאבקים אלו יוצרים תחושה של ניכור וריחוק בקרב האוכלוסיות השונות בשכונה ומעמיקים את הפערים ביניהן. נושא זה הפך להיות אתגר גם ברמה הלאומית.

יחד עם זאת, קיימת הבנה בקרב כלל האוכלוסיות בשכונות המעורבות, שיש למצוא את הדרך לבניית חיים קהילתיים משותפים. הבנה זו יוצרת אתגרים והזדמנויות לפעילות משותפת תוך הכרת הצרכים של כל אחת מהאוכלוסיות בשכונה, תוך התחשבות בצרכים השונים והמגוונים.

המנהיגות השכונתית והפעילים בשכונה מהווה כוח משמעותי וחשוב ביצירת הטוב המשותף. תפיסתנו היא שקבוצת פעילים מעורבת יכולות לייצר את השיח המתאים שיהווה תשתית לחשיבה משותפת על פתרונות אסטרטגיים, לגשר על הפערים ולהפוך את המגוון האנושי בשכונה למנוע לצמיחתה.

 

קרן שח"ף, בשותפות עם קרן ראסל ברי, פיתחה מודל התערבות בשם 'שכונה לכולם' הפועל בשכונת קרית יובל בירושלים ומחבר בין כלל המגזרים בשכונה – חילוני, דתי וחרדי. המטרה היא להפוך משכונה במאבק לשכונה לכולם.

מודל זה מתאים לשכפול ורלוונטי לכל שכונה או עיר מעורבות, בהן חיים מגזרים שונים – יהודים וערבים, חילוניים וחרדיים וכד'. קרן שח"ף יכולה ללוות את הרשות וליצור מודל מותאם לצרכיה ולצרכי המגזרים השונים.

אנו רואים בכך הצלחה ובשורה לשכונות וערים מעורבות שמהווה השראה לארץ כולה.

 

למודל 'שכונה לכולם' – לחצו כאן

"חיבור וקירוב בין סוגי אוכלוסיות שונות תורמת לאיחוי שסעים, צמצום פערים, קידום סובלנות וערבות הדדית. ערכים הפועלים ויוצרים כלים להתמודדות עם אלימות וגזענות ומאפשרים לראות את המכנה המשותף הרחב וליישמו בתקווה לעתיד טוב יותר.

למפגשים, עשייה משותפת והידברות  קיימת השפעה על חוסנה של החברה. כדי לפתח חברה בעלת חוסן חברתי ולאומי, על הפרטים שבה להרגיש תחושת שייכות ולכידות חברתית, להרגיש שיחס החברה לפרטים שבה הוא של כבוד ושל שוויון. נכונות של הפרטים בחברה לוותר על האינטרסים האישיים שלהם לטובת האינטרסים הקולקטיביים" (אמית ופליישר, 2005).

"זה יכול להיות קצת מורכב לחיות בשכונה מעורבת, למשל עם החינוך של הילדים. מצד שני זו קרקע פורייה לדבר על הדברים. זה הכוח של השכונה הזו. כשילדים גדלים עם עוד אנשים ועוד תפיסות עולם, זה בריא מאוד. זה אתגר שהופך לרווח – להגדיל את עצמם, לראות את הדברים, לשאול שאלות, להתפתח."

צילום מסך 2022-03-23 115617.png
bottom of page