top of page
חזון קרן שח"ף

חזון קרן שח"ף

חזון

קהילה וקהילתיות הינן אבני יסוד ומפתח ליצירת חברה בעלת חוסן פנימי המושתתת על צדק חברתי וערבות הדדית.
 

מטרת על/ייעוד

להביא לשיפור משמעותי באיכות החיים בשכונות ובערים בישראל באמצעות בניית עוצמה קהילתית.
 

מטרות 

·        קידום, פיתוח ויצירת אסטרטגיה עירונית לקידום קהילה וקהילתיות. 

·        פיתוח מודלים קהילתיים חדשניים לחיזוק איכות החיים בשכונות.

·        פיתוח ידע, מחקר ותורה בתחום הקהילה והקהילתיות.

·        העלאה למודעות ציבורית ושינוי סדר העדיפויות  הלאומי,  לטובת קידום תחום הקהילתיות בישראל.

קרן שח"ף הוקמה בשנת 2010 כשותפות פילנתרופית ייחודית ששותפיה פועלים לקידום וחיזוק הפריפריות הגיאו-חברתיות בישראל והפיכת השכונות והערים בה מאזורי מצוקה מוחלשים לאזורים מבוקשים וחזקים.

bottom of page