top of page
416A2826.jpg
קהילות לומדות

ברשת ישנן מספר קהילות מקצועיות לומדות בתחום הקהילה והקהילתיות ברשויות המקומיות: קהילת מנהלי אגפי קהילה, קהילה רב מגזרית, פורום ההכשרות של מנהלי קהילה מיטיבה ועוד...

 

כל קהילה נפגשת אחת לחודש למפגש למידה ושיח ארוך במהלכו מתמקצעים בתחום ובתפקיד, לומדים האחד מהשנייה ומטפחים את הקהילה. לקהילות יש גרעין מוביל של חברי קהילה, פלטפורמות דיגיטליות וקהילה רחבה שמתקיימת בעזרתן. לאורך השנה הקהילות מקימות צוותים שמייצרים תוצרים המשרתים את השדה כולו. הקהילות מספקות לחבריהן התנסות בקהילתיות ויש בהן דגש על איכויות קהילתיות.

 

בנוסף, קיימת "קהילת הליבה" – קהילה רב מגזרית בעלת אופי משימתי, מורכבת מצוותי עבודה הפועלים לאורך השנה במטרה לקדם מדיניות המתגבשת בכל קהילה במוקדי השפעה רבים. נמצאים בה חברים וחברות ממשרדי ממשלה, מרשויות מקומיות, מהמגזר העסקי ומארגוני החברה האזרחית וכולם יחד מפתחים תכנים, מסמכי מדיניות ושיטות הפעלה לפיתוח קהילות וקהילתיות בשיתוף הרשויות המקומיות.

רשת הקהילות היא מיזם בשיתוף: קרן שח"ף, יד הנדיב, קרן רש", הג'וינט ומשרד הרווחה והביטחון החברתי.

תמונה לאתר מקהילה לומדת של קרן רשי.jpeg
bottom of page